Lees de algemene voorwaarden goed door voordat u inschrijft voor een cursus. 
Als u zich inschrijft gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 
Daaronder staan ook de regels van de hondenschool. Lees ook deze goed door alvorens u inschrijft! 

 

I.Algemeen
Alle tussen Hondenschool Aviva en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
2. Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
3. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.
4. Er worden geen slipkettingen, prikkettingen ect toegelaten. Er wordt uitsluitend getraind met een gewone halsband, follow me, halti, tuigje, ulead ect.
5. Honden met een geldige titerverklaring zijn ook welkom op de hondenschool!

 

II. Cursus
1. De hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen, mits uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant of per bank, voor of bij aanvang van de cursus te voldoen.( indien anders in overleg)
3. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar ratio worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.
4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld -na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal- aan de cursist gerestitueerd.
5. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de train(st)er en naar mogelijkheden van de train(st)er ingepast.
6. U dient 24 uur van te voren af te melden. Indien u later afmeldt wordt de les in rekening gebracht. Als u 24uur van te voren afmeldt schuift uw les een week door.
7. indien u heeft ingeschreven voor een cursus en u ziet er toch vanaf is dit geen reden om de cursusgelden te retourneren. Immers is er een plaats voor u gereserveerd.
8.Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus.
9. Indien u mondeling of schriftelijk heeft toegezegd een nieuwe lessenreeks af te nemen via hondenschool Aviva is het niet mogelijk als u vroegtijdig stopt om het overige lesgeld te retourneren. Immers is er voor deze reeks een plaats voor u gereverseerd
10. Indien door ziekte of overmacht van de train(st)er lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de train(st)er.
11. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hondenschool  Aviva kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.

III. Workshops

1. Uw inschrijving voor een workshop of nevenactiviteit is pas geldig na inschrijving via mail, website of mondeling als er een schriftelijke bevestiging is van hondenschool Aviva.
2. Inschrijving verplicht tot betaling voor aanvang van workshop of nevenactiviteit.
3. Afmelden voor een workshop of nevenactiviteit is mogelijk. Er worden de volgende termijnen gehanteerd:
4 weken of langer van te voren afmelden krijgt u 100% van het bedrag terug
3 weken van te voren afmelden krijgt u nog 75% van het bedrag terug
2 weken van te voren afmelden krijg u nog 25 % van het bedrag terug
1 week of korter afmelden kunnen wij helaas geen geld meer retourneren.
4. Alleen afmeldingen met een bijzondere oorzaak zal in overleg worden bekeken of het geld geheel kan worden geretourneerd
5. Indien de hondenschool de workshop of nevenactiviteit afzegt heeft u wel recht op het volledige bedrag terug.
6. Deelname aan workshops of nevenactiviteiten geschieden op eigen risico van de cursist. Hondenschool  Aviva kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool

 

IV. Reglement van orde
1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
2. Op het terrein waar op dat moment wordt lesgegeven dienen de honden -behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er- aangelijnd te zijn.
3. De behoeftes van de hond dienen door de eigenaar opgeruimd te worden.
4. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
5. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
6. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen of titerbepaling te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de train(st)er.
7. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt.
8. Indien er hierover onenigheid ontstaat tussen de train(st)er en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
9. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
10. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.
11. Schade aan materialen op hondenschool Aviva worden in rekening gebracht bij de eigenaar.

 

V. Adviezen
1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Aviva.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondenschool Aviva
3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Aviva. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder IV.9 genoemd

 

Huisregels van hondenschool Aviva. 

Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal regels op de hondenschool. 
We verzoeken u  vriendelijk deze regels door te lezen en in acht te nemen. Alvast bedankt!

Voor-tijdens-na training
- U dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.
- Mocht uw hond zijn behoefte doen, ruim dit dan netjes op!
- gelieve als de les klaar is na praten bij de auto’s. NIET te dicht op de groep die na u traint. 
- Honden mogen niet spelen of in contact met elkaar komen tijdens de les.
- honden blijven aangelijnd tenzij de instructeur anders besluit.
- Als we eenmaal begonnen zijn met de les is het niet meer mogelijk om later binnen te komen. Dit zorgt voor onrust in de groepen. Ben je te laat? Helaas dan gaat de les voor u over.

Welzijn van de hond:
- Zieke honden met bijv. diarree, kennelhoest etc. moeten vooraf worden gemeld. Samen met de instructeur wordt bekeken of u aan de les mag deelnemen.
- Loopse teven zijn niet toegestaan. samen met u wordt gekeken hoe en wanneer u de lessen kunt inhalen.
- Wij maken GEEN gebruik van werpkettingen, rammel dingen, slip- stroom- prik- en wurgbanden of flexilijnen. Uitsluitend een gewone halsband, halti of tuig zijn toegestaan en een gewone lijn.

Betalingen:
- Betaling kan op 2 manieren. Contant tijdens de eerste les of overmaken vóór de eerste les op het rekeningnummer.  Is er niet betaald? Dan kunt u niet deelnemen aan de cursus.
- Indien u verhinderd bent, dient u zich af te melden bij uw instructeur.
- Als u 24 uur van te voren afmeldt mag de les worden ingehaald, meldt u later af wordt de les in rekening gebracht. 
- Als u na inschrijving van cursus toch niet deelneemt aan de cursus is er geen reden tot restitutie van de cursus gelden.
-inschrijving verplicht tot betaling voor cursus/workshop of nevenactiviteit
- Als u na inschrijving toch niet deelneemt aan  een workshop of neven activiteit is er een terugbetalingsregeling. Deze kunt u vinden in de algemene voorwaarden.
- De leskaarten zijn beperkt geldig! Maximaal 14 weken. Heeft u een bijzondere oorzaak waardoor u de kaart niet tijdig op kunt maken? Neem dan contact met ons op. Dan kijken wij of we hier iets aan kunnen doen. Uitgezonderd als een kaart net voor de zomervakantie gekocht is!

 

Indeling cursussen:
- Het team van de hondenschool bepaalt op welke dagen en tijden welke cursussen gegeven worden. Hierbij kunnen wij geen rekening houden met voorkeuren van klanten. Ook kunnen wij besluiten een cursus op een andere dag/tijd aan te bieden. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd en u zult altijd de kans hebben om uw huidige lessenkaart op te maken voordat de lessen worden gewijzigd.

- Bij de eerste gehoorzaamheidscursus die u volgt zitten theorielessen aan vast. Deze worden elke woensdagavond gegeven. 
- u dient deel te nemen aan de online lessen als dit in uw lessenpakket zit. Als u een keer niet kunt kunt u dit melden zodat we de les voor u kunnen opnemen. Dit doen wij niet standaard. Afmelden dient 24uur van te voren te gebeuren. 
- na het 2 keer niet volgen van de theorie kunt u ook niet meer deelnemen aan de theorie.  Er zal bij het niet volgen van de theorie ook minder ruimte zijn voor vragen tijdens te praktijk. Immers is de theorie er juist voor om vragen te stellen. 

Les/doorstroom voorwaarden:
- Voor alle mensen die een cursus  willen volgen en voor ons ‘nieuw’ zijn is er een speciaal moment voor een intake. Deze is verplicht als u op de hondenschool wilt komen trainen.
 - wij beoordelen of u door kunt stromen naar de cursus die u  wenst te volgen.

- de inzet van het volgen van de theorie wordt meegenomen in de beslissing of u door mag stromen naar een hoger level. 
- voor het speuren is het belangrijk dat de hond buiten in een wijk kan functioneren. Dat betekent het verkeer kan negeren maar ook andere mensen en honden die in de wijk op straat lopen! 
- voor alle lessen met attributen geldt dat je hond hier beheerst mee om moet gaan!
-Ook als u enige tijd een stop heeft ingelast in het volgen van training binnen onze hondenschool en u terug in wil stromen zullen wij eerst opnieuw beoordelen wat het niveau is en of u de gewenste cursus bij ons kunt volgen

Tot slot:
- Met gegronde redenen mogen wij u ten allen tijde de toegang tot de hondenschool ontzeggen, zonder restitutie van de cursusgelden.
- bij het overtreden van de regels volgt een waarschuwing, na 2 waarschuwingen kan u de toegang tot de lessen ontzegd worden.